ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗНП ПДАТУ)
Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu
PODILLIAN STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY COLLECTION

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Збірник наукових праць: випуск 22. Том 2. Економічні науки / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – 290 с.; табл., рис.
У збірнику наукових праць представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених університету, працівників наукових установ та вищих навчальних закладів з питань механізмів забезпечення організаційно-економічного, інноваційно-інвестиційного, обліково-аналітичного розвитку АПК, економічної безпеки та формування і управління трудовим потенціалом тощо.


Titul
Editorial board
Content
Full issue 22 (2)

ЗМІСТ (Content)

 

Ю.В. Алескерова, к.е.н., старший науковий співробітник, докторант
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
РОЛЬ АСП У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 


3

Abstract

Full text

Т.В. Беркута, к.е.н., доцент, Е.В. Добровольська, к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


 
8

Abstract

Full text

О.В. Боднар, к.е.н., докторант, старший науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ РИНКІВ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ


 
14

Abstract

Full text

А.А. Болух, аспірант
Житомирський державний технологічний університет
ПРОДАЖІ В СИСТЕМІ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


  
21

Abstract

Full text

Н.В. Бондарчук, д.держ.упр., професор кафедри обліку і аудиту
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛІНГ» ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК


 
28

Abstract

Full text

В.В. Борковська, к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ ЗА НОРМУВАННЯМ ВИТРАТ В М'ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ


 
33

Abstract

Full text

М.М. Бортняк, студентка магістратури
Подільський державний аграрно-технічний університет
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ


 39

Abstract

Full text

І.В. Братенко, асистент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний агарно-технічний університет
ПІДТРИМКА М’ЯСНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК ШЛЯХОМ
НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ ДОТАЦІЙ ТА КОМПЕНСАЦІЙ ЗА РАХУНОК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


43

Abstract

Full text

Р.Ф. Бруханський, к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і правового забезпечення АПВ
Тернопільський національний економічний університет
ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


  
49

Abstract

Full text

П.А. Бурковський, аспірант
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАРИТЕТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ


 
55

Abstract

Full text

О.С. Височан, к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
Національний університет “Львівська політехніка”
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРИНЦИПУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПЕСИМІЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ


 
60

Abstract

Full text

Н.Л. Вільчинська, аспірант
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ПЕРЕДУМОВИ РОБОТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ


 
70

Abstract

Full text

П.М. Гарасим, д.е.н., профессор, Н.О. Лобода, к.е.н., доцент, М.П. Гарасим, к.е.н., доцент
Львівська державна фінансова академія
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР І ФОРМА ХЕДЖ-ІНВЕСТУВАННЯ (АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ)


75

Abstract

Full text

В.В. Гладка, здобувач
Полтавська державна аграрна академія
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ФУНДАМЕНТ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ


 
81

Abstract

Full text

О.І. Данилюк, к.е.н., викладач
Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ – ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ІНСТИТУТ ОБСТЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ


 
85

Abstract

Full text

В.Ф. Дейнека, заступник директора, І.А. Шавло, науковий співробітник
Науково-дослідний інститут фінансового права, Національний університет ДПС України
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


90

Abstract

Full text

Л.В. Коваль, к.е.н., доцент
Вінницький національний агарний університет
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ95

Abstract

Full text

Н.Л. Корженівська, к.е.н., доцент, докторант
Подільський державний агарно-технічний університет
РОЛЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ У ФОРМУВАННІ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА  


100

Abstract

Full text

Л.М. Краснолуцька, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 


 
104

Abstract

Full text

Л.О. Куцеконь, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. Романенка І.Н.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКОРОГО ПІДКОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


 
109

Abstract

Full text

І.В. Лозинська, к.е.н. доцент кафедри економіки
Сумський національний аграрний університет
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В ГАЛУЗІ М’ЯСО-МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ


 
114

Abstract

Full text

Н.А. Мазур, д.е.н., завідувач кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПОНЕНТА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ


 
119

Abstract

Full text

Л.О. Матвійчук, здобувач
Тернопільський національний економічний університет
ФОРМУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИЗНАННЯ ЇХ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


 
123

Abstract

Full text

К.П. Мельник, к.е.н., асистент кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 


 
128

Abstract

Full text

О.В. Мельничук, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ


 
133

Abstract

Full text

О.В. Мирна, к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
СТИЛІ УПРАВЛІННЯ В ОФІСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ


138

Abstract

Full text

В.В. Муравський, к.е.н., старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільський національний економічний університет
КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ) ОБЛІКУ


 
143

Abstract

Full text

І.М.Мушеник, к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій, Т.В. Марусей, к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій
Подільський державний аграрно-технічний університет
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ І РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


 
148

Abstract

Full text

А.О. Ніколашин, к.е.н, доцент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ


 
152

Abstract

Full text

О.А. Нужна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, С.О. Пиріг, к.е.н., доцент кафедри фінансів
Луцький національний технічний університет
ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІЙ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ


 
156

Abstract

Full text

О.М. Петрук, д.е.н., професор, Директор Інституту обліку і фінансів, 
завідувач кафедри фінансів і кредиту, О.В. Мельниченко, к.е.н., докторант
Житомирський державний технологічний університет
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ


 
160

Abstract

Full text

В.В. Пікінер, старший викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВІДХОДАМИ


166

Abstract

Full text

Т.Ф. Плахтій, к.е.н, доцент кафедри організації обліку та звітності
Вінницький національний аграрний університет
ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ


171

Abstract

Full text

Н.В. Покотильська, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


 
176

Abstract

Full text

Є.С. Полякова, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РИЗИКІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ


 180

Abstract

Full text

О.Д. Радченко, к.е.н., с.н.с., п.н.с. відділу податково-бюджетної політики
ННЦ «Інститут агарної економіки»
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛЬ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ


187

Abstract

Full text

Є.М. Романів, к.е.н., професор, С.М. Гончарук, к.е.н., доцент, С.В. Приймак, к.е.н., доцент
Львівська державна фінансова академія
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ


 
193

Abstract

Full text

С.О. Руснак, аспірант кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

198

Abstract

Full text

І.Б. Садовська, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
КУЛЬТУРА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ


 
204

Abstract

Full text

Т.І. Сафонов, аспірант кафедри обліку і аудиту
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПІДПРИЄМСТВІ


 
209

Abstract

Full text

Н.В. Семенишена, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СВІТЛІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ 


 
214

Abstract

Full text

Г.В. Ситник, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємств, докторант
Київський національний торгівельно-економічний університет
СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ


 
219

Abstract

Full text

С.В. Стендер, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, В.А. Цимбалюк, студент магістеріуму
Подільський державний агарно-технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РОСЛИННИЦТВІ


 
 
224

Abstract

Full text

Н.В. Стоянець, к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції
Сумський національний аграрний університет
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 


 
228

Abstract

Full text

С.А. Ткаченко, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту,
проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес),
ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка»
ДЕСКРИПЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКЦІЇ-ВИРОБІВ


 
 
 
236

Abstract

Full text

А.І. Фаріон, к.е.н., старший викладач
Тернопільський національний економічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ


 
241

Abstract

Full text

І.О. Федуняк, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
ВП НУБіП України, «Бережанський агротехнічний інститут»
ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОПТОВИХ РИНКАХ


 
246

Abstract

Full text

М.О. Харкавий, здобувач
Тернопільський національний економічний університет
ПРАГМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ


 
250

Abstract

Full text

В.А. Харченко, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 


 
257

Abstract

Full text

П.Я. Хомин, д.е.н., професор, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, М.С. Палюх, к.е.н., доцент
Тернопільський національний економічний університет
ПЕРМУТАЦІЇ Й МОДИФІКАЦІЇ В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


262

Abstract

Full text

О.А. Шевчук, к.е.н., старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільський національний економічний університет
ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЇЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ


 269

Abstract

Full text

Л.П. Шевчук, к.е.н., доцент, Вінницький фінансово-економічний університет, А.А. Шевчук, ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВПЛИВ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


  
274

Abstract

Full text

Г.В. Яворова, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРОБЛЕМАТИКА ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ


 
279

Abstract

 Full text

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites